Skip to main content

Lukt het bestellen niet bekijk dan deze instructiefilm > Instructiefilm

Besteld u voor de eerste keer? U kunt alleen in het bestelproces registreren. Niet in het klantenpaneel!

Algemene Voorwaarden Dierenartsenservice

Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden;
- KNMvD: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, statutair
gevestigd te Utrecht;
- Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985,
562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de
uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is
toegelaten, die lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde is
en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het
kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige
diergeneeskundige adviezen geeft en -diensten verricht;
- Dierenartsenpraktijk: De Dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede de praktijk
die de Dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen
maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis
van een arbeidsovereenkomst, voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of
samenwerking dan ook;
- Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in
wiens opdracht de Dierenartsenpraktijk de diergeneeskundige behandelingen verricht
en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of
overige diergeneeskundige adviezen geeft en diergeneeskundige diensten verricht;
- Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van
dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve
waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige
adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;
- (Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen de
Dierenartsenpraktijk en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige
behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen
en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen;
- Debiteur: degene op wiens naam de factuur van de Dierenartsenpraktijk is gesteld.
- Spreekuur: het Spreekuur van de Dierenartsenpraktijk waarbij de Cliënt, al dan niet op
afspraak, binnen vastgestelde tijden in de Dierenartsenpraktijk kan inlopen voor daartoe
door de Dierenartsenpraktijk vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of
onderzoek;

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten
tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt.
Versie 22 januari 2013
2.2 
Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden de
Dierenartsenpraktijk niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen
partijen indien de Dierenartsenpraktijk schriftelijk met deze aanvullende en/of
afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst
3.1 
Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn
vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
3.2 
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst
is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door de Dierenartsenpraktijk
schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer de Dierenartsenpraktijk met de uitvoering van
de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft
toegediend.
3.3 
De Dierenartsenpraktijk heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het
sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve
overeenkomst leidt, alle kosten die de Dierenartsenpraktijk heeft moeten maken om de
aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.
3.4 
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om het sluiten van een
Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden
Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien de
Dierenartsenpraktijk van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt
onvoldoende kans op succes heeft tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van wettelijke
en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te
behandelen.

Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst
4.1 
De tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst
leidt tot een inspanningsverbintenis van de Dierenartsenpraktijk tot het leveren van een
diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of
toe te dienen medicamenten. De Dierenartsenpraktijk voert deze werkzaamheden uit naar
beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. De
Dierenartsenpraktijk heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst
gebruik te maken van derden.
4.2
De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het
toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder
toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).
Versie 22 januari 2013
4.3
Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening
van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden
niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de
Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst
5.1 
De tussen de Dierenartsenpraktijk en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst
wordt tussentijds beëindigd door:
- het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door de
Dierenartsenpraktijk zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze
voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het
advies van de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk in, erop zal worden gewezen dat
dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een
schriftelijke verklaring laten afleggen;
- het overlijden van de te behandelen Patiënt;
- een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk, indien de
Dierenartsenpraktijk van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden
gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen
redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
- een eenzijdige beslissing van de Dierenartsenpraktijk indien het vertrouwen
tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.
5.2 
Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van de
Dierenartsenpraktijk tussentijds wordt beëindigd dan zal de Dierenartsenpraktijk,
alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de
Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
5.3 
Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de
overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de
Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.
Dit naar beoordeling van de Dierenartsenpraktijk.

Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling
6.1 
De Dierenartsenpraktijk stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast
volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de
berekende BTW vermeld.
6.2 
Betaling van de nota van de Dierenartsenpraktijk kan contant geschieden, direct na
de verrichting tenzij anders overeengekomen. Voor niet contante betalingen geldt een
betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum in welk geval administratiekosten in
rekening gebracht kunnen worden.
6.3 
Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te
strekken tot voldoening van de eerstvervallene.
6.4 
Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur
de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering.
Versie 22 januari 2013
6.5 
De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen
ten aanzien van bedragen, die door de Dierenartsenpraktijk in rekening worden gebracht
voor de door de Dierenartsenpraktijk verrichte werkzaamheden.
6.6
Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast
het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot het een volledige
vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. Voor
consumenten wordt de maximale buitengerechtelijke incassokosten, exclusief BTW, gesteld
op:
- 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500,- van de
vordering
- 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500,- van de
vordering
- 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000,- van de
vordering
- 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over het resterende deel van de
vordering.
De hierboven bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal € 40,-
(veertig euro). 
6.7 
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om in voorkomende gevallen
voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te
verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door
de Dierenartsenpraktijk is ontvangen, tenzij de Dierenartsenpraktijk op grond van
wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden
Patiënt direct te behandelen.
6.8 
De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na
voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij de
Dierenartsenpraktijk ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in
rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de
verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenen rente en pas daarna
tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

Artikel 7: Klachten
7.1 
De Cliënt is verplicht om de door de Dierenartsenpraktijk te verrichten prestatie
en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken
en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 30
dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid
aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan de Dierenartsenpraktijk (bij voorkeur
schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens
de Dierenartsenpraktijk terzake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt.
7.2 
Indien de Dierenartsenpraktijk de klacht over de verrichte prestatie gegrond
bevindt, heeft de Dierenartsenpraktijk te allen tijde het recht om:
a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de
juiste wijze te verrichten of; b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;
zulks ter keuze van de Dierenartsenpraktijk.
Versie 22 januari 2013

Artikel 8: Aansprakelijkheid
Algemene bepaling:
8.1 
Indien de Dierenartsenpraktijk op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering van de Dierenartsenpraktijk in een voorkomend geval
aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering
liggen bij de Dierenartsenpraktijk ter inzage, waarvan een afschrift op eerste verzoek
van de Cliënt kosteloos zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te
allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en
dergelijke.
Bijzondere bepalingen:
8.2 
Indien er sprake is van een diergeneeskundige keuring, dan gelden in afwijking van
het voorgaande lid van dit artikel de volgende (tevens op het onderzoeksrapport
afgedrukte) bepalingen 
8.2.1. 
De keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk is
niet aansprakelijk voor enige schade – vermogens- en gevolgschade daaronder
uitdrukkelijk begrepen – veroorzaakt door het uitvoeren van de keuring dan wel door
onjuistheden en onvolledigheden in het opstellen van het onderzoeksrapport tenzij
vaststaat dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de keurende
Dierenarts.
8.2.2. 
Terzake de onder 8.2.1 genoemde aansprakelijkheid komt slechts de opdrachtgever
een vorderingsrecht toe jegens de keurende Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk;
anderen dan opdrachtgever kunnen aan het onderzoeksrapport geen enkel recht op
schadevergoeding ontlenen.
8.2.3. 
De aansprakelijkheid zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De
polisbescheiden van deze verzekering liggen ter inzage bij de Dierenartsenpraktijk en op
eerste verzoek wordt daarvan kosteloos een afschrift verstrekt.
8.2.4. 
De artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 zijn ook van toepassing indien de opdrachtgever het
onderzoeksrapport niet ondertekent en niettemin het onderzoeksrapport in ontvangst
neemt.
8.2.5. 
Indien opdrachtgever niet de eigenaar van het dier is, staat deze ervoor in dat
de eigenaar toestemming heeft verleend voor het uitvoeren van de diergeneeskundige
keuring en de artikelen 8.2.1 t/m 8.2.7 ook jegens de eigenaar kunnen worden ingeroepen.
8.2.6. 
Indien opdrachtgever en/of derden menen dat de gezondheidstoestand van het paard
ten tijde van de onderhavige keuring niet overeenkomt met hetgeen in het
onderzoeksrapport is vermeld, dienen zij zulks op straffe van verval van ieder
vorderingsrecht jegens de Dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk binnen bekwame tijd
schriftelijk te melden aan hun wederpartij (bij bijvoorbeeld de koopovereenkomst) en
deze tot vergoeding van schade aan te spreken, onder gelijktijdige verstrekking van een
afschrift van deze melding aan de keuringsdierenarts en de Dierenartsenpraktijk.
8.2.7 
Op geschillen over het uitvoeren van de keuring en/of het invulling van dit
onderzoeksrapport is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en uitsluitend de
Nederlandse rechter is bevoegd kennis daarvan te nemen.
8.3
De Dierenartsenpraktijk die informatie verstrekt over de invoer van dieren in Nederland
en/of uitvoer van dieren naar landen buiten Nederland en daarbij geldende in- en/of
exportvoorschriften verleent slechts onverschuldigde bijstand, waarbij een succesvolle
invoer of uitvoer op geen enkele wijze wordt gegarandeerd en waarbij de dierenarts en/of
de Dierenartsenpraktijk, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de dierenarts
en/of de Dierenartsenpraktijk, niet aansprakelijk is voor enige schade en/of kosten van
welke aard dan ook verband houdend met de betreffende (pogingen tot) invoer of uitvoer
van dieren.
Versie 22 januari 2013
8.4
De Dierenartsenpraktijk sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld van de
dierenarts en/of de Dierenartsenpraktijk, iedere aansprakelijkheid uit voor schade
tengevolge van toediening van diergeneesmiddelen door Cliënt zelf en terzake toediening
van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht
van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze
middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van
de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende
bewijsproblemen.
8.5
Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van
diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen
van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel
onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier
aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .

Artikel 9: Eigendom
9.1 
De Dierenartsenpraktijk behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften,
bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld röntgenfoto's die betrekking
hebben op de behandelde Patiënt. De Dierenartsenpraktijk zal deze bescheiden gedurende 5
jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs
afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

Artikel 10: Bijzondere bepalingen
10.1
Betreding stallen/Locatie werkzaamheden Indien de behandeling van de Patiënt
daartoe aanleiding geeft heeft de Dierenartsenpraktijk het recht om aan een ieder,
zonodig ook aan de Cliënt, de toegang tot de stallen of een andere locatie, waar de
behandeling plaatsvindt, te ontzeggen en/of andere voorwaarden te geven die hij
noodzakelijk acht voor de behandeling. De Cliënt is gehouden hieraan gehoor te geven.
10.2 
Wetenschappelijk onderzoek De Dierenartsenpraktijk heeft het recht om (onderdelen
van ) de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch
en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de Cliënt
hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De
Dierenartsenpraktijk zal zonodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor
onderzoek voorafgaand melden aan de Cliënt.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
11.1 
Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen de Dierenartsenpraktijk en de Cliënt is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 
In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de
Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de
Dierenartsenpraktijk bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de
bevoegdheid van de Dierenartsenpraktijk een geschil aan de volgens de wet bevoegde
rechter voor te leggen.

Wie zijn wij?

Judith van Andel is dierenarts en Philippe van der Grinten is landbouwkundig ingenieur, hij studeerde veeteelt in Wageningen. Na onze studie hebben we tien jaar gewerkt voor verschillende internationale organisaties in Costa Rica, Guatemala, Nepal en Bolivia op het gebied van veevoeding, veegezondheid en kleinveehouderij.

Contact

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Om u de best mogelijke website toegang te bieden, maakt deze site gebruik van cookies. Delete cookies

Webdesign © Totoweb